Zásady ochrany osobních údajů

Stavby Šoul s.r.o.

Nekmíř 152, PSČ 331 52
IČ: 06726861, DIČ: CZ06726861

Dále jen „společnost“

Oprávněný zástupce:
VLADIMÍR ŠOUL, jednatel
Email: info@profi-zbozi.cz

Zásady ochrany osobních údajů dle čl. 12 a násl. Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), (dále jen „Zásady“) Stavby Šoul s.r.o. je obchodní firma zaměřená na výrobu, obchod a služby. Provozuje web profi-zbozi.cz.
Zavazujeme se, že budeme chránit a respektovat Vaše právo na soukromí. Tyto Zásady stanovují základ, podle kterého budeme zpracovávat jakékoli osobní údaje, které od vás získáme nebo které nám poskytnete. Stavby Šoul s.r.o. vystupuje ve vztahu k těmto zásadám jako správce osobních údajů.


JAKÉ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Zpracováváme tyto osobní údaje: Email, jméno a příjmení, telefonní číslo, v některých případech heslo v zašifrované podobě a dále údaje, které od Vás získáme tím, že používáte naše služby: IP adresa, soubory cookies (v případě online služeb), případně jiný online identifikátor. Prostudujte, prosím, následující text, abyste pochopili postupy týkající se Vašich osobních údajů a jak s nimi budeme nakládat. Svým výslovným souhlasem s těmito Zásadami při návštěvě webových stránek přijímáte znění a zvolené postupy dále specifikované v těchto Zásadách. Uplatňujeme „přehledný přístup“ k vysvětlení svých postupů k ochraně osobních údajů tak, jak to doporučují dozorové orgány. Znamená to, že se snažíme poskytnout Vám pouze relevantní informace o ochraně soukromí týkající se našich využívaných služeb a dalších služeb výše, a k tomu využíváme „jednoduchou formu“ těchto Zásad. Pro vaši zpětnou vazbu či jakékoli Vaše dotazy k ochraně soukromí jsou v rámci těchto Zásad uvedeny i kontaktní informace Organizace.

INFORMACE, KTERÉ SHROMAŽĎUJEME

Můžeme o Vás shromažďovat a zpracovávat údaje s cílem, abychom fungovali efektivněji v poskytování služeb. Shromažďujeme osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracováváme je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Některé z těchto informací nám můžete poskytnout při vypracování nabídky na dodávku zboží a služeb, vyplněním formulářů na webové stránce nebo komunikací s námi prostřednictvím telefonu či e-mailu. Některé z nich dále shromažďujeme automaticky s Vaším souhlasem, například použitím cookies, když navštěvujete naše webové stránky.

ÚČELY A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost zpracovává osobní údaje primárně za účely a na právních základech uvedených v následující tabulce: Jednání o budoucí spolupráci (uzavření smlouvy) Společnost zpracovává osobní údaje za účelem jednání o budoucí spolupráci, tedy za účelem jednání o uzavřením smlouvy o takové spolupráci. K takovému zpracování dochází v okamžiku, kdy je Společnost např. oslovena s nabídkou o spolupráci anebo s poptávkou na poskytnutí služeb ze strany Účel zpracování Právní základ zpracování Právní úprava jednání o budoucí spolupráci (o uzavření smlouvy) zpracování nezbytné pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR příprava, uzavření, plnění, změna a ukončení smlouvy o spolupráci zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR plnění právních povinnosti ze strany Společnosti zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR vedení evidence (potenciálních) zákazníků a dodavatelů určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků Společnosti komunikace se zákazníky a dodavateli, vyřizování dotazů vznesených prostřednictvím kontaktního formuláře, uplatňování přímého marketingu zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Společnosti a mezi Společností a subjektem údajů probíhá kontraktační proces, tedy proces vedoucí k uzavření příslušné smlouvy o spolupráci. Spolupráce (plnění uzavřené smlouvy) Společnost zpracovává osobní údaje za účelem spolupráce, tedy plnění smlouvy uzavřené mezi Společností a dodavatelem/zákazníkem, tedy zejména proto, aby Společnost mohla plnit své povinnosti z takové smlouvy vyplývající. Plnění právních povinností ze strany Společnosti Společnost zpracovává osobní údaje za účelem plnění právních povinností Společnosti, vyplývajících zejména ze zákona o účetnictví, zákona o daních z příjmů, zákona o dani z přidané hodnoty atd. (např. povinnosti Společnosti vést účetnictví a uchovávat účetní a daňové doklady), včetně povinnosti Společnosti být schopna doložit, že zpracovává osobní údaje v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR. Oprávněné zájmy Společnosti Společnost může zpracovávat osobní údaje za účelem:

  • vedení evidence (potenciálních) zákazníků a dodavatelů prostřednictvím CRM systému,
  • určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků (zejména právních nároků z uzavřených smluv),
  • komunikace se zákazníky a dodavateli (není-li tato komunikace prováděna v rámci spolupráce),
  • vyřizování dotazů vznesených prostřednictvím webového kontaktního formuláře Společnosti, dostupného na (doplnit),
  • uplatňování přímého marketingu.

Při zpracování všech výše uvedených osobních údajů není využíváno automatizovaného rozhodování či profilování.

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje budou zpracovávány po maximální dobu 10 let od data jejich získání. Tato doba nemá vliv na osobní údaje uchovávané na základě plnění zákonných povinností např. pro účely řádného vedení účetnictví či archivnictví.

SDĚLOVÁNÍ VAŠICH INFORMACÍ

Vaše osobní údaje nesdělíme nikomu mimo případů, jak jsou popsány v těchto Zásadách. Jedinými příjemcem Vašich osobních údajů je pouze naše společnost. Vaše osobní údaje můžeme sdílet s třetími stranami, abychom zabránili trestnému činu a snížili rizika, pokud to vyžaduje zákon a kde to je nutné pro soudní řízení nebo abychom ochránili práva či majetek, a to náš nebo i našich zákazníků.

KDE UCHOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE A ZABEZPEČENÍ DAT

Údaje, které od vás shromažďujeme, jsou uchovávány a zpracovány pouze v rámci Evropského hospodářského prostoru („EHP“). Přijali jsme v přiměřeném rozsahu technická a organizační opatření a veškeré další kroky nezbytné k tomu, abychom zajistili, že se s Vašimi osobními údaji bude zacházet bezpečně a podle těchto Zásad. Pokud jsme vám poskytli (nebo jste si zvolili) heslo, přístupový kód či jakýkoli jiný bezpečnostní prostředek a ověřování, které Vám umožňují přistupovat k určitým částem našich webových stránek, jste zodpovědní za to, že toto heslo budete držet v tajnosti a budete dodržovat naše pokyny. Pověřujete nás, abychom jednali dle pokynů jakékoli osoby, která vloží Vaše údaje. Přenos informací prostřednictvím internetu není nikdy zcela bezpečný. Ačkoli se budeme co nejvíce snažit vaše osobní údaje chránit, bezpečnost údajů přenášených přímo Vámi na naši stránku zaručit nemůžeme. Jakýkoli přenos je na Vaše vlastní riziko. Jakmile Vaše informace obdržíme, budeme na ochranu proti neoprávněnému přístupu používat přísné postupy a bezpečnostní opatření.

VAŠE PRÁVA

Je-li to v daném případě relevantní, máte mnohá práva podle právních předpisů na ochranu osobních údajů včetně práva vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR, práva přistupovat a nahlížet do osobních údajů dle čl. 15 GDPR, které jsou o vás drženy; můžete nás také požádat, abychom učinili jakékoli nezbytné změny pro zajištění jejich přesnosti a aktuálnosti dle čl. 16 GDPR; dále můžete omezit rozsah takto zpracovávaných osobních údajů dle čl. 18 GDPR; požádat o přenos Vašich osobních údajů k jiné organizaci dle čl. 20 GDPR; anebo máte právo na výmaz svých osobních údajů, tedy tzv. “být zapomenut” dle čl. 17 GDPR. Pokud, v případě potřeby, vyžadujete kopii osobních údajů, tuto poskytujeme standardně bezplatně.

COOKIES

Naše webové stránky používají „cookies“ a další technologie, které s Vaším svolením ukládají malé množství dat do Vašeho počítače či zařízení, aby umožnily sběr určitých informací z Vašeho webového prohlížeče. Cookies se na internetu běžně používají a umožňují webovým stránkám/portálu rozpoznat zařízení uživatele, aniž by jednoznačně identifikovaly individuální osobu, která počítač používá. Tyto technologie vám usnadňují přihlásit se na stránku a používat ji, poskytují nám zpětnou vazbu o tom, kterou část stránek navštěvujete, takže můžeme posuzovat efektivitu našich stránek a umožnit Vám lepší uživatelskou zkušenost nebo vám předávat naše doporučení, zatímco si prohlížíte jiné stránky. Další informace o cookies včetně toho, jak zjistit, které cookies byly nastaveny a jak je spravovat, zablokovat a smazat, naleznete na webových stránkách www.allaboutcookies.org. Můžete také nastavit svůj prohlížeč tak, aby žádné cookies či obdobné technologie nepřijímal.

ANALYTICKÉ NÁSTROJE NA WEBU

Naše webové stránky používají službu Google Analytics, poskytovanou společnosti Google, Inc. (dále jen “Google”). Služba Google Analytics sbírá údaje o návštěvách na našich webových stránkách. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činnosti na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google.

ZMĚNY NAŠICH ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jakékoli změny, které můžeme v budoucnu v těchto našich Zásadách učinit, budou publikovány na našich webových stránkách a bude-li to vhodné, upozorníme Vás na tuto změnu rovněž e-mailem.

KONTAKTUJTE NÁS

Vítáme veškeré komentáře, dotazy a žádosti týkající se našeho použití Vašich osobních údajů. Pokud si přejete uplatnit jakákoli svá práva, napište nám na výše uvedenou adresu, nebo nás oslovte prostřednictvím oddílu Kontakty na www.profi-zbozi.cz.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018.

Back to Top